Aktuální informace

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2022/2023

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

 MŠ Trojlístek v Pluhově Žďáru

Třída Broučci

 

Téma letošního školního roku je:

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

            Třídní vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

            Motivační název „Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá“ reflektuje jednak důraz na sociální aspekt, na potřebu spolupráce a vzájemné pomoci, a potom také upozorňuje na využití pohádek a příběhů při vzdělávání předškolních dětí nejen jako motivačního prvku (neboť k pohádce mají děti v tomto věkovém období nejblíže), ale i prostředku k osvojování morálních hodnot, k seznamování s naší kulturou, lidovou slovesností apod. Vycházíme z toho, že celý svět by měl být pro děti jednou velkou pohádkou a proto převážně všechna témata vychází z různých pohádek a příběhů, díky jimž a s jejich pomocí si dětí budou vytvářet elementární poznatky o světě lidí, zvířat i techniky, jež nás všechny obklopuje.

            I letos jsme se zapojili do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, díky kterému si budou děti více rozvíjet pohybovou gramotnost. Úkoly budou děti plnit v průběhu celého školního roku, kdy jsou pohybové úkoly doplněny i o činnosti rozumové a prosociální. Jednotlivými úkoly budou děti provázet zvířátka, kdy hlavním zvířátkem je sokolík Pepík. Každé z dětí dostane svůj deník, do kterého si po splnění úkolu vylepí samolepku a další sešit, ve kterém bude kreslit, vybarvovat a procvičovat věci spojené grafomotorikou.

Motto:

„Chtete- li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete – li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“              

Albert Einstein.

 

Cíle a záměry naší mateřské školy:

 

 • dělat vše pro to, aby byly v naší školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně
 • vytvářet vhodné prostředí pro vzájemné poznávání
 • podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost
 • vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní
 • učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí
 • vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem

 

Motto naší mateřské školy zní:

 

„Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo“

a pro naši třídu z toho vyplývá, že se budeme snažit o zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Aby až jednou dorostou, se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky. Viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

Metody a formy vzdělávání:

 

Vzdělávání probíhá při řízených i spontánních činnostech, je založeno na prožitku, na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách a individuálně s prvky hry a tvořivosti.

Plánování vychází ze školního programu, situační učení je nadřazeno nad školním programem.

Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova.

 

Charakteristika prostředí a konkrétních podmínek třídy:

Naše mateřská škola je jednotřídní. Prostor třídy se dá rozdělit na dvě části. V obou částech je podlaha pokryta linem a kobercem. Třídu máme vybavenou převážně novým nábytkem. U vstupu ze šatny do herny máme na zdi velký strom – dub.  Během roku si ho zdobíme podle ročních období a podle témat, která probíráme. Někdy u dubu rostou houby, jindy na něm hnízdí ptáci a jednou se hodil veverce jako úkryt pro zásoby na zimu.

Do třídy děti vstupují ze šatny rovnou do třídy. Jsme rádi, když je rodiče k nám dovnitř doprovodí a popřípadě s námi prohodí pár vět. Můžeme se tak dovědět něco o dítěti, jeho momentálním rozpoložení, jak se například vyspalo. Nebo o tom, co ho čeká a na co se těší, až půjde ze školky.

 Prostor třídy a herny dětem poskytuje různé koutky pro hru.

Dopolední svačina je připravena v době od 8.00 do 8.50 hod. Děti mohou individuálně svačit u vyhrazených stolečků. Děti si před jídlem umyjí ruce a sami se obslouží. Každý den mají děti na výběr alespoň ze dvou druhů ovoce nebo zeleniny. Jídlo se k nám dováží ze školní jídelny z Kardašovy Řečice a je velmi chutné a zdravé. Děti do jídla nenutíme, ale jsme rádi, když alespoň ochutnají. Je obvyklé, že i nově příchozí děti si časem oblíbí školní kuchyni a jí prakticky všechno.

 

Jak u nás probíhá den:

Třída Broučci je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., kdy je mateřská škola uzavírána.  

Děti se schází do 8.00hod. V této době si volně hrají. V některých dnech jsou pro ně připraveny výtvarné a individuální činnosti. Dle konkrétní situace ve třídě se kolem 8.50 hod. uklízí a rituálem se scházíme v kruhu v herně.

Řízená činnost, kterou provádějí děti společně, je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle a je zařazována po skončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Mohou se aktivně připojit, nebo činnost jen pozorovat. Využíváme vhodné motivace příběhy, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9.45 do 11.30 hod tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ). Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

Od 11.30 hod. obědváme. Děti si opět mohou říci, kolik jídla chtějí. Mají možnost si přidat. Po obědě následuje doba odpočinku. Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte nebo vypráví učitelka a pak následuje ticho, klid a usínání. Děti se učí ztišit natolik, aby všechny děti měly možnost usnout, i ty, které mají problém s uvolněním a relaxací. Děti, které neusnou, odpočívají. Vstávají dříve a věnují se tichým činnostem. Od 14.30 do 16 hod. si děti vyzvedávají rodiče.

Na co se zaměřujeme v naší třídě:

 • prostor pro volnou hru
 • zlepšování komunikačních schopností jako prevence agresivního jednání
 • umět spolupracovat, pomáhat si, umět se rozdělit
 • soucítit
 • mít co nejvíc příležitostí se smát, užít si každý den
 • hry a činnosti motivované příběhy, pohádkami a pověstmi
 • umět rozhodovat sám za sebe
 • umět říci ne
 • radovat se z maličkostí
 • budovat vztah dětí k místu, kde žijí
 • vést děti ke vztahu k přírodě

Složení naší třídy:

ředitelka školy                                           Bc. Dagmar Semerádová

učitelka                                                        Bc. Aneta Janáková

učitelka a asistentka pedagoga             Miroslava Furiková

asistentka Pedagoga                                Bc. Barbora Gabrišková

školnice, kuchařka a hodná teta           Veronika Burdová

21 dětí ve věku od 2 do 7 let -  z toho je 6 předškoláků, 3 děti 4 – 5 -leté, 9 dětí 3 – 4 leté a 3 děti 2- 3 leté.

Organizace škol. roku 2022-2023

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu a čtvrtek 26.10.27. 10.2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 20212 a skončí v pondělí  2. 1. 2023, vyučování začne 3. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  3. 2. 2023. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  6. do 10. 2. 2023.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. 4. 2023. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  3. 7. 20223 do neděle 3. 9. 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

 

úterý 22. listopadu – pohádka „KAŠPÁREK V PEKLE“

v 8.30 odjíždíme autobusem do MŠ v Kardašově Řečici

 • Svačina bude před odjezdem. Přiveďte, prosím, děti včas.

 

 neděle 27. listopadu – rozsvícení vánočního stromu na návsi

začátek od 16.00 hod. , vystoupení dětí z MŠ od 17.00 hod.

 

čtvrtek 1. prosince od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 pondělí 5. prosince od 9.00 hod. – Mikulášská besídka

 sobota 10. prosince – VÁNOČNÍ JARMARK

středa 14. prosince - výlet do J. Hradce - návštěva Krýzových jesliček a Muzea fotografie, kde si prohlédneme vánoční stromečky

pondělí 19. prosince od 15.45 hod. – Vánoční besídka

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout