Aktuální informace

 

 Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2018/2019

 

 

TAJEMSTVÍ BLUDNÉHO KOŘENE

  

MŠ Trojlístek v Pluhově Žďáru

Třída Broučci

 

 „Je důležité, abychom při tom všem racionálním vzdělávání našich dětí nezapomínali na vzdělávání jejich srdcí.“

Dalajláma

To pro nás učitelky znamená u dětí rozvíjet prosociální chování, zdravý způsob života a také se naučit přemýšlet a samostatně rozhodovat o svém životě.

Naším cílem je v dětech posílit schopnost empatie a soucítění. Přejeme si, aby z nich nevyrostli sobci, ale lidé s rozvinutou emoční inteligencí. Obzvlášť důležité je pro nás vybudovat v dětech pocit jedinečnosti a zodpovědnosti za své jednání a rozhodování. Především v době, kdy jsou školní třídy přeplněné a děti zaneprázdněných rodičů pobývají ve školce i 8 hodin a déle. Vnímáme to jako obranu před kolektivismem, kdy jedinec přejímá chování kolektivu, aniž by sám uvažoval, zda je toto jednání a chování správné a nesl za něj zodpovědnost. Během obyčejných situací se děti učí samostatně rozhodovat o svém jednání, mají možnost si své činy rozmyslet a o své volbě mají možnost se přesvědčit díky logickému důsledku – ať už pozitivním nebo negativním.

 Cíle a záměry naší mateřské školy:

 

 • dělat vše pro to, aby byly v naší školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně
 • vytvářet vhodné prostředí pro vzájemné poznávání
 • podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost
 • vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní
 • učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí
 • vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem

  

Motto naší mateřské školy zní:

 

„Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo“

a pro naši třídu z toho vyplývá, že se budeme snažit o zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Aby až jednou dorostou, se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky. Viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

 

Metody a formy vzdělávání: 

Vzdělávání probíhá při řízených i spontánních činnostech, je založeno na prožitku, na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách a individuálně s prvky hry a tvořivosti.

Plánování vychází ze školního programu, situační učení je nadřazeno nad školním programem.

Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova.

 

Charakteristika prostředí a konkrétních podmínek třídy:

Naše mateřská škola je jednotřídní. Prostor třídy se dá rozdělit na dvě části. V obou částech je podlaha pokryta linem a kobercem. Třídu máme vybavenou převážně novým nábytkem. U vstupu ze šatny do herny máme na zdi velký strom – dub.  Během roku si ho zdobíme podle ročních období a podle témat, která probíráme. Někdy u dubu rostou houby, jindy na něm hnízdí ptáci a jednou se hodil veverce jako úkryt pro zásoby na zimu.

Do třídy děti vstupují přes umývárnu, ale šatna a třída jsou propojeny okénkem bez skla. To oceňují úplni všichni. Děti, rodiče i my učitelky můžeme mezi sebou snadněji komunikovat a nemuset běhat do šatny a opouštět ostatní děti. A rodiče nemusí do třídy, když nám potřebují něco sdělit. Prostor třídy a herny dětem poskytuje různé koutky pro hru, je možné je také oddělit pomocí různých paravánů nebo přehozů z látek.

Do třídy děti vstupují ze šatny rovnou do třídy, ale mohou jít i dveřmi přes umývárnu. Prostor třídy a herny dětem poskytuje různé koutky pro hru.

Dopolední svačina je připravena v době od 9 hod. Každý den mají děti na výběr alespoň ze dvou druhů ovoce nebo zeleniny. Jídlo se k nám dováží ze školní jídelny z Kardašovy Řečice a je velmi chutné a zdravé. Děti do jídla nenutíme, ale jsme rádi, když alespoň ochutnají. Je obvyklé, že i nově příchozí děti si časem oblíbí školní kuchyni a jí prakticky všechno.

 

Jak u nás probíhá den:

Třída Broučci je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., kdy je mateřská škola uzavírána.  

Děti se schází do 8.00hod. V této době si volně hrají. V některých dnech jsou pro ně připraveny výtvarné činnosti. Dle konkrétní situace ve třídě se kolem 8.15hod.  uklízí a rituálem se scházíme v kruhu v herně. Poté zařazujeme tělovýchovné chvilky pravidelně každý den v době před dopolední svačinou od 8.30 do 8.50 hod.

Řízená činnost, kterou provádějí děti společně, je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle a je zařazována po skončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Mohou se aktivně připojit, nebo činnost jen pozorovat. Využíváme vhodné motivace příběhy, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9.45 do 11.30 hod tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ). Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

Od 11.30 hod. obědváme. Děti si opět mohou říci, kolik jídla chtějí. Mají možnost si přidat. Po obědě následuje doba odpočinku. Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte nebo vypráví učitelka a pak následuje ticho, klid a usínání. Děti se učí ztišit natolik, aby všechny děti měly možnost usnout, i ty, které mají problém s uvolněním a relaxací. Děti, které neusnou, odpočívají. Vstávají dříve a věnují se tichým činnostem. Od 14.30 do 16 hod. si děti vyzvedávají rodiče.

Na co se zaměřujeme v naší třídě:

 • prostor pro volnou hru
 • zlepšování komunikačních schopností jako prevence agresivního jednání
 • umět spolupracovat, pomáhat si, umět se rozdělit
 • soucítit
 • mít co nejvíc příležitostí se smát, užít si každý den
 • hry a činnosti motivované příběhy, pohádkami a pověstmi
 • umět rozhodovat sám za sebe
 • umět říci ne
 • radovat se z maličkostí
 • budovat vztah dětí k místu, kde žijí
 • vést děti ke vztahu k přírodě

Složení naší třídy:

ředitelka školy                                           Bc. Dagmar Semerádová

učitelka                                                      Ivana Váchová

chůva a učitelka                                        Kateřina Žillová

provozní pracovnice a hodná teta              Milena Barešová

27 dětí ve věku od 2 do 6 let -  z toho je 6 předškoláků, 8 dětí 4 – 5 -letých dětí, 10 dětí 3 – 4 letých a 3 děti 2- 3 leté.

 

Téma letošního školního roku je:

TAJEMSTVÍ BLUDNÉHO KOŘENE

Bludný kořen je něco, co rozhodně stojí za probádání. Existuje o něm mnoho různých příběhů, pohádek a pověstí. Kolem bludného kořene se to hemží nadpřirozenými a tajuplnými úkazy. Člověk může narazit na bludičky, hejkala, světýlka nebo utrápené strašidlo. V lesích a na loukách rostou tajemné byliny, které nás mohou ochránit proti různým neduhům, ale také nám mohou způsobit nepříjemnosti. Co si s tím počít a jak se v tom vyznat? V odhalování tajemství nám pomohou příběhy zapsané v knihách a vyprávěné mezi lidmi. Na první pohled se může zdát krajina kolem nás úplně obyčejná. Ale to je jen zdání. Bludný kořen není vidět. Kdyby byl vidět, každý by se mu raději vyhnul. To proto, že lidé, kteří ho překročili, ztratili cestu, bloudili a dokonce některým způsobil pomatení smyslů. Existují metody, jak se kořenu ubránit, aby člověk nebloudil. Protože bloudit a nemoci najít správnou cestu je svízelné a nemilé. Během roku se nám snad podaří si postupně odpovědět na různé otázky spojené s tajemstvím bludného kořene. Třeba: Co dělat když se ztratíme? Jak najít správnou cestu? Jaké smysly máme a co to znamená, když se zmatou? Může být bludný kořen někde v okolí školky? Nebo u babičky za chalupou? Vyplatí se pomáhat ostatním? Co udělám v lese s obalem od sušenky? Mohu tu hezkou barevnou houbu sníst?

Průvodkyní, která nám pomůže posvítit si na cestu a poradit ve svízelné situaci, bude světluška. Jméno zatím nemá. Doufáme, že ji děti nějak pojmenují.

Budeme vycházet z knih: Pohádky z jižních Čech aneb vyprávění kapra Jakuba od Báry Stlukové, Příběhy ze staré Šumavy od Antonína Rausche, necháme se inspirovat Celoročním programem ekologické výchovy v mateřských školách „Co se skrývá za bludným kořenem?“ od Jany Modré a mnoha dalšími.

 

Organizace škol. roku 2019-2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. 12. 2019  a skončí v pátek 3. 1. 2020, vyučování začne 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od 24. 2. - 1. 3. 2020. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. 4. 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“

 

čtvrtek 19. září od 17 hodin - Informační schůzka pro rodiče

 

pátek 20. září od 8.15 hod. - Kino do škol - MOŘE - Prosím, přiveďte děti včas do školky :-)

 

pátek 1. listopadu od 9.30 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 

úterý 3. prosince od 10 hod. KD Střelnice - Hudební divadlo dětem - "Hvězdička betlémská"