Provozní řád školní zahrady

NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD  ZAHRADY

při Mateřské škole Pluhův Žďár

 zřizovatel: Obec Pluhův Žďár

Instalovaná zařízení:

-          P ískoviště

-          Pro děti do 3 let.

-          Zákaz vynášení písku mimo areál pískoviště!

-          Houpačky

-          Pro děti od 3 do 10 let.

-          Do 6 let nutný dozor osoby starší 18 let.

-          Skluzavka s žebříkem, sítí a lezeckou stěnou

-          Pro děti od 6 do 10 let.

-          Do 6 let nutný dozor osoby starší 18 let.

-          Zákaz používání skluzavky, je – li mokrá, namrzlá, kluzká!

-          Kolotoč

-          Pro děti od 3 do 10 let.

-          Do 6 let nutný dozor osoby starší 18 let.

-          Přísný zákaz používat zařízení v jiné poloze nežli v sedě!

-          Houpačky na pružinách

-          Pro děti do 6 let nutný dozor osoby starší 18 let.

-          Zahradní altán (Domek na nožce)

-          Pro děti do 6 let nutný dozor osoby starší 18 let.

P R O V O Z N Í     D O B A      Z A H R A D Y

květen, červen, září, říjen:  v pracovní dny                      16.00 -18.00 hod.

                                               sobota, neděle a svátky         8.00 – 18.00 hod.

              

červenec nebo srpen :

            v době provozu MŠ:  v pracovní dny                    16.00 - 19.00 hod.

                                               sobota, neděle a svátky         8.00 - 19.00 hod.

                                    

            v době uzavření MŠ: pondělí až neděle                 8.00 – 19.00 hod.                                                                         

 Provozní doba je platná pouze za příznivého počasí,které nebrání bezpečnému pobytu a využití herních prvků.

U dětí je nutný trvalý dozor rodičů!

                                  

                                                 I. Všeobecná ustanovení

  1. Tento návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele 

      zahrady.

2. Zahrada je umístěna na pozemcích Obce Pluhův Žďár a ZD Pluhův Žďár a je v užívání Mateřské školy Pluhův Žďár.

3. Každý návštěvník je povinen pečlivě se seznámit s tímto  návštěvním řádem po

    příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.

4. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se  pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení

    zahrady řádně užívat, chovat se šetrně, slušně a mravně.

.

                            II. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka zahrady, jestliže:

-  porušuje tento řád

-  porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy

-  poškozuje majetek provozovatele

-  způsobuje nadměrnou hlučnost

-  zakládá ohně

-  kouří v objektu zahrady

-  chová se hrubě, urážlivě, či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům areálu

    nebo provozovateli

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

    způsobil.

                           

                          III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

1. Návštěvník má právo užívat v souladu s  návštěvním řádem prostory zahrady

     a její vybavení.

2. Návštěvník je povinen:

  seznámit se s provozním a návštěvním řádem a tento bezvýhradně dodržovat

-   šetřit a chránit prostory i vybavení areálu zahrady a každou zjištěnou závadu neprodleně

    hlásit provozovateli - správci

-   udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen je uvést

    je do původního stavu nebo uhradit náklady na úklid

-   opustit areál nejpozději při skončení provozní doby dle vyvěšeného  návštěvního

     řádu, pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v areálu déle než je

     uvedeno v provozní době zahrady

-   z bezpečnostních důvodu nepoužívat nápoje ve skleněných obalech

-   dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy

-   zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení

    nebo ztrátu osobních věcí

-   nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil na inventáři zahrady

-   řídit se pokyny provozovatele.

3. Návštěvníkům není v prostorách zahrady dovoleno:

-   provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat s

    vybavením  zahrady

-   kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky

-   odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoli znečišťovat

     zahradu a její okolí

 -  vodit do prostor zahrady zvířata, zejména psy

-   jezdit v areálu zahrady na kolečkových bruslích, skateboardu, kole

-   vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu

-   vstupovat do areálu mimo stanovenou provozní dobu.

                                       

                            IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

1Vyskytnou-li se při poskytování služeb závažné vady, má návštěvník právo na jejich

    bezodkladné  odstranění. Ostatní případy odpovědnosti provozovatele i návštěvníků se řídí

    příslušnými  platnými právními předpisy.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto

    řádu a ostatních platných předpisů.

3. Při  hrubém porušení platného návštěvního řádu bude  okamžitě informována Policie ČR.

4. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly  provádí pověřené osoby.

5. Provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnosti.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný

záchranný systém

150

155

158

156

112

                                    

   

   

                                    V. Závěrečná ustanovení  

1. Rozhodnutí podle ustanovení tohoto  a návštěvního řádu činí provozovatel a pracovníci jím

    osobně pověřeni.

2. Tento řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 1. září 2016.

V Pluhově Žďáru 31. 8. 2016                                               Bc. Dagmar Semerádová        

provozovatel – ředitelka školy

Organizace škol. roku 2021-2022

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.10. a pátek 29. 10.2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. 12. 2021  a skončí v neděli  2. 1. 2022, vyučování začne 3. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  4. 2. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  14. do 20. 3. 2022.  Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Provoz školky bude omezen a přizpůsoben počtu dětí. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.