Zásady zpracování osobních údajů

Název organizace: Mateřská škola Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Mateřská škola Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec
Kontaktní poštovní adresa: Pluhův Žďár 66, 378 21 Kardašova Řečice
Telefonní čísla: +420 733 502 618, +420 725 848 995
Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: wxb3gdb
IČ: 70985103

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

IV: Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás získali.
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení doby uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

 

Odpovědnost

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb. 
 • Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti :
  • seznamy žáků na mimoškolních  akcích a  zájezdech
  • seznamy žáků na plaveckých, sportovních a jiných kurzech
  • jména osob, které budou odvádět dítě ze MŠ
  • kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)
  • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o MŠ
  • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
  • předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění
 • Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy
 • Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou
 • Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:
  • školní matrika
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
  • třídní kniha
  • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
 • Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:
  • podněty pro jednání OSPOD
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP
  • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
  • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na akcích pořádaných MŠ
 • Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní řízení, policejní vyšetřování
 • Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III. V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou, a to s notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

Máte právo na:

 • Právo na přístup k osobním informacím
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupinzískáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

V Pluhově Žďáru
Statutární zástupce organizace: Bc. Dagmar Semerádová