Školné a stravné

 

UPOZORNĚNÍ NA VÝŠI PLATEB ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

CENY STRAVNÉHO:

Děti do 6 let:                               Děti, které během školního roku dovrší 7 let:

přesnídávka      9,- Kč                 přesnídávka      9,- Kč

oběd                  21,- Kč               oběd                  24,- Kč

svačina              7,- Kč                 svačina              7,- Kč

CELKEM             37,- Kč               CELKEM             40,- Kč

 

 

CENA ŠKOLNÉHO:

neomezená docházka u dětí od 2 let                         250,-Kč

dítě je omluveno po celý měsíc                                 125,-Kč

O prázdninách se školné snižuje v závislosti na případném uzavření MŠ.

Vzdělávání v posledním - tj. 3. vzdělávacímu ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

 

JISTINY

950,- Kč na stravné

ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT PŘESNÍDÁVKU, OBĚD A SVAČINU je možné den předem do 11 hod. na tel. 733 502 618, popřípadě 725 848 995 (paní ředitelka) nebo ve třídě.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

Doba výdeje je stanovena takto:

přesnídávka 8.50 – 9.10 hod.

oběd 11.30 hod. – 11.45 hod.

svačina 14.30 hod. – 14.45 hod.

Oběd se vydává pouze do čistě vymytých jídlonosičů, ne do skleněných nádob.

Oběd je určen k přímé spotřebě.

Stravné a školné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. ú. 7000048479/7940  nebo v hotovosti u pokladní MŠ vždy 15. pracovní den v měsíci.

 

Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ.

15. září 2020 vybíráme jistinu na stravné 950,-Kč (nově příchozí děti) a školné 250,-Kč za měsíc září.

Stravné platíte zpětně. Například 15. října zaplatíte, co dítě skutečně projedlo v září atd. Jistina bude vrácena po ukončení předškolní docházky nebo při odchodu na jinou školu.

Bc. Dagmar Semerádová

ředitelka MŠ Pluhův Žďár

V Pluhově Žďáru 11. 6. 2020