Školné a stravné

 

UPOZORNĚNÍ NA VÝŠI PLATEB ZA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vážení rodiče,

stravu naše MŠ odebírá ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kardašova Řečice. Ceny stravného pro další školní rok jsou následující:

CENY STRAVNÉHO:

Děti do 6 let                                      Děti, které během školního roku dovrší 7 let

přesnídávka   9,- Kč                       přesnídávka   9,- Kč

oběd                21,- Kč                       oběd                24,- Kč

svačina           7,- Kč                         svačina           7,- Kč

CELKEM      37,- Kč                           CELKEM      40,- Kč

 

 

CENA ŠKOLNÉHO:

neomezená docházka u dětí od 2 let                          250,-Kč

dítě je omluveno po celý měsíc                                 125,-Kč

O prázdninách se školné snižuje v závislosti na případném uzavření MŠ.

Vzdělávání v posledním - tj. 3. vzdělávacímu ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

 

JISTINY

950,- Kč na stravné

ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT PŘESNÍDÁVKU, OBĚD A SVAČINU je možné den předem do 11 hod. na tel. 733 502 618, popřípadě 725 848 995 (paní ředitelka) nebo ve třídě.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

Doba výdeje je stanovena takto:

přesnídávka 8.50 – 9.10 hod.

oběd 11.30 hod. – 11.45 hod.

svačina 14.30 hod. – 14.45 hod.

Oběd se vydává pouze do čistě vymytých jídlonosičů, ne do skleněných nádob.

Oběd je určen k přímé spotřebě.

POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU OD 1. 8. 2021!!!!!
Stravné a školné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. ú. 5977539379/0800  nebo v hotovosti u pokladní MŠ vždy 15. dne v měsíci.

 

Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ.

 

15. září 2021 vybíráme jistinu na stravné 950,-Kč (nově příchozí děti) a školné 250,-Kč za měsíc září.

Stravné platíte zpětně. Například 15. října zaplatíte, co dítě skutečně projedlo v září atd. Jistina bude vrácena po ukončení předškolní docházky nebo při odchodu na jinou školu.

Bc. Dagmar Semerádová

ředitelka MŠ Pluhův Žďár

v Pluhově Žďáru 15. 6. 2021