ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Broučci“

MATEŘSKÁ ŠKOLA

TROJLÍSTEK“

PLUHŮV ŽĎÁR

 

 Platnost od 1.9.2023 do 31.8.2026

Obsah:

1. Identifikační údaje

 2. Naše školka „Trojlístek“ - historie

- současnost

 3. Podmínky školy - věcné podmínky

- životospráva

- psychosociální podmínky

- organizace denního provozu

- spolupráce MŠ

- nabídka naší MŠ

 4. Organizace vzdělávání

 5. Představení vzdělávacího programu - motto ŠVP

- vize naší školy

- naše záměry vyplývající z motta ŠVP

 6. Integrované bloky

 • Mezi broučky“

 • A byl podzim“

 • A byla zima“

 • Maminko, povídejte nějakou pohádku“

 • A bylo jaro“

 • A letěli“

 • A bylo léto“

 7. Evaluační systém

 

1.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PLUHŮV ŽĎÁR

 ředitelka: Bc. Dagmar Semerádová

pracoviště

Mateřská škola Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č. p. 66, 378 21 Kardašova Řečice

 

Kontaktní adresy: Pluhův Žďár 66

378 21 Kardašova Řečice

 

IČO: 709 851 03

RED IZO: 600 060 080

tel.: +420 733 502 618  

http://skolka.obecpluhuvzdar.cz/

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: wxb3gdb

 

Zřizovatel: Obec Pluhův Žďár

Pluhův Žďár č.p. 66
378 21 Kardašova Řečice

IČO: 00247260

tel.: +420 384 382 255

 

2.

Obecná charakteristika školy

 

2.1 Historie

Obec, v níž se naše škola nachází, leží na někdejší zemské stezce, jejíž historie spadá až do IX. století. Malebnost umocňují lesy pokrývající Klenovský a Lodhéřovský masiv, táhnoucí se severozápadně od Jindřichova Hradce.

Dle kroniky byla mateřská škola slavnostně otevřena v budově Obecné školy v roce 1980 na obecním pozemku a až do roku 2008 byla zachována v téměř původní podobě. Provozovatelem mateřské školy byl tehdejší Místní národní výbor. Po roce 1989 byla škola v budově Zemědělského družstva. Ta byla v roce 1980 bezúplatně převedena tehdejšímu JZD Pluhův Žďár. Zřizovatelem mateřské školy je v současné době Obec Pluhův Žďár. V majetku obce zůstala zahrada, kterou zdobily letité lípy, smrky a okrasné keře. Vzhledem ke stáří budovy a nevyhovujícím podmínkám rozhodlo zdejší zastupitelstvo o výstavbě nové budovy. Nová budova mateřské školy se začala stavět bez školní vývařovny, na pozemku obce - části současné školní zahrady. Tento velmi náročný úkol se podařilo dotáhnout ke zdárnému konci a mateřská škola byla slavnostně otevřena dne 13. 12. 2008. Provoz MŠ byl zahájen následně 5. 1. 2009.

2.2 Současnost

Mateřská škola Pluhův Ždár se nachází v nově opravené budově obecního úřadu v obci Pluhův Žďár. Je celá nově a moderně vybavena, součástí je taktéž interaktivní tabule Smart Board. Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 28 dětí, jsou zde děti ve věku od 2 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Vzdělávají se v ní děti ze všech osmi místních částí obce Pluhův Žďár a některé dojíždí i z nespádových obcí.

 3.

Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky

Mateřská škola byla v roce 2008 přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor v budově obecního úřadu. Jedná se o jednopodlažní budovu v těsné blízkosti hlavní silnice směrem na Jindřichův Hradec. Vchod do budovy se ovšem nachází v zadní části, je bezbariérový a je zde i parkoviště. Mateřská škola je jednotřídní. Prostor, podlahová plocha i kapacita vzduchu ve třídě vyhovují vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz. Prostor třídy, se dá rozdělit na dvě části. V obou částech je podlahová krytina linoleum a koberec. Jedna část slouží k pohybovým a vzdělávacím činnostem, hrám a odpočinku. Druhá část s linoleem je vybavena dětským jídelním nábytkem. Slouží k praktickým činnostem a při stravování dětí. Dětský nábytek je výškově přizpůsoben požadavkům dle výše zmíněné vyhlášky a je průběžně doplňován. Umývárny a toalety rovněž vyhovují požadavkům vyhlášky. K odpočinku jsem dětem k dispozici matrace, které jsou během dne uloženy tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky a požadavky. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu a věku dětí a průběžně je obnovováno a doplňováno. Většina hraček je dětem volně přístupná. Dětem je ponechána možnost samostatného výběru hračky. Jsou stanovena pravidla pro využívání a úklid hraček. Všechny přístupné prostory MŠ jsou vyzdobeny pracemi a výrobky dětí, které jsou pravidelně aktualizovány.

V roce 2021 byla dokončena revitalizace školní zahrady. Zahrada je kompletně ohrazena, je na ni možné vstoupit vchodem od terasy, zadní brankou a oběma vstupy ze školky. Zahrada MŠ je členěna na několik zón. Všechny prostory i vstupy vzájemně propojuje mlatová okružní stezka, která slouží jako dráha pro odrážedla, tříkolky, kola, okruh je dostatečně velký. Hlavní herní zóna se odehrává na terénních modelacích. Střed se vzrostlými stromy zůstává volný a je zde ohniště. U zahradního skladu je umístěno pískoviště. Zde je vytvořena pro děti malá veranda. Do budoucna zde plánujeme vybudovat pracovní pult, který může sloužit jako malá dílnička a jako kuchyňka. Zahradní sklad má podobu jednoduchého hranolu opláštěného dřevem.

Výsadby jsou situovány na obvodu zahrady a terénních modelacích, jsou zde smíšené divoké porosty, keřů, bylin, trav, nechávají se přirozeně divočit. V jižní části zahrady je vytvořen kout z jedlých bobulovin. Navazuje na ně plocha se záhony se zpevněným okrajem. Zde vysazujeme bylinky, letničky, jahody,atd. Zahrada je dále vybavena svahovou skluzavkou, lezeckou stěnou, kolotočem, altánem a zahradním domečkem. Prostory zahrady plně vyhovují jak skupinové, tak individuální činnosti dětí. Při nepřízni počasí je zde krytá terasa, která je přístupná ze třídy i ze zahrady. A tak, i při nepřízni počasí, může být pro děti zajištěn dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu. Zahrada je při vhodném počasí denně využívána. Využití zahrady je podrobněji zpracováno v plánu EVVO.

Cíl: Do budoucna by bylo dobré vyřešit lepší skladování matrací. Na zahradu MŠ umístit další prvky pro výuku dětí – vodní kaskády, ponk a kuchyňku na terasu k pískovišti.

3.2 Životospráva

MŠ nemá svou vlastní školní kuchyni. Jídlo je zajišťováno a dodáváno z kuchyně Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice. V naší škole je zřízena výdejna - vybavená várnicemi, ohřívačem várnic a rychlomyčkou splňujících hygienické požadavky. Dětem je nabízena plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava. Vhodné intervaly mezi jídly jsou upraveny režimem MŠ. Děti mají celodenně k dispozici volný přístup k tekutinám na dostupném místě - pitný režim je zajištěn. Při stolování vedeme děti k samostatnosti, dbáme na kulturu stolování. Při obědě je polévka nalévaná a druhé jídlo si děti nosí ke stolu samy.

Pokud některé jídlo dítě nezná a odmítá je, nenutíme je, ale opakovaným ochutnáváním si na ně zvyká. Pravidelný denní řád je stanoven režimem dne MŠ. Je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mohou přivádět své děti podle svých možností a to do 8:30 hod. Pobyt venku je zajišťován v dostatečné míře a to v dopoledních hodinách a často i odpoledne, vždy však s ohledem na aktuální stav ovzduší a povětrnostní podmínky. V interiéru i při pobytu venku mají děti dostatek možností k volnému pohybu. Ve třídách jsou koutky určené k aktivním činnostem, každodenně je zařazováno dopolední cvičení, zahrnující všechny části řízené pohybové aktivity s respektováním individuálních možností. Individuální potřeba spánku, odpočinku, nebo klidové činnosti je respektována.

Cíl: Nadále se zaměřovat na správný jídelníček dětí a obohacovat ho o nové recepty v souladu se zdravou výživou. Učitelky půjdou dětem příkladem při společném stolování, budou je pozitivně motivovat k ochutnávání jídel, ale nenutit.

S ohledem na smíšenou třídu je třeba dětem v rámci řízených činností vybírat činnosti s ohledem k jejich věku a zralosti. U předškoláků se zaměřit na činnosti vyžadující větší soustředění a schopnost dokončit úkol. Nespavé děti by mohly vstávat dříve a věnovat se klidovým činnostem. Zde je ale nutné vymyslet prostorové řešení tak, aby se nerušily spící děti. Školní zahrada a terasa poskytují dostatek možností přenést sem řadu řízených aktivit a trávit s dětmi co nejvíce času na čerstvém vzduchu.

 

3.3 Psychosociální podmínky

Kolektiv dětí v MŠ je věkově smíšený, což má své velké výhody: Ve věkově smíšených třídách má dítě přirozené podmínky pro vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování. Je to i jedna ze zásad mateřské školy podporující zdraví. Heterogenní skupina je obvyklejší a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti. Mladší děti napodobují starší kamarády. Věkově smíšené složení třídy významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě více ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností spolupráce, jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny.

Pohoda v bezpečném a šťastném prostředí zaručuje, že dítě bude mít příznivé podmínky pro vnímání všech podnětů, ať už při řízených či spontánních aktivitách. Každodenně a při všech činnostech je vhodné se zaměřovat na rozvoj těch správných charakterových vlastností dítěte důležitých pro život v lidské společnosti -smyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemnosti, spolupráci, komunikaci, respektování pravidel, odpovědnosti za své chování a jednání. Tím, jak se budeme všichni k sobě chovat, se tak každý podílí na vytvoření výše uvedeného celkového klimatu ve třídě, na pohodě, na prostředí bezpečí a jistoty.

3.4 Organizace denního provozu

Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin. Nástup dětí je zpravidla do 8.30 hodin.  Rodičům se vychází vždy vstříc, podle jejich aktuální potřeby lze přivést dítě kdykoli, avšak po předchozí domluvě s učitelkami. Odhlašování dětí se děje den předem do 11 hodin. V době vánočních prázdnin je provoz přerušen na jeden týden, v době letních prázdnin je přerušen na 6 týdnů. Provoz MŠ bude plánován tak, aby vycházel vstříc potřebám rodičů s ohledem na pracovní úvazky učitelek. Veškeré změny budou probíhat až po vzájemné diskuzi mezi školou, zřizovatelem a rodiči. Je v našem zájmu, abychom vždy našli řešení, které bude co nejvíce schůdné pro všechny strany.

 

Dopolední činnosti

Volná hra je pro děti prostorem pro individuální i kolektivní činnosti. Děti mají v nabídce velkou škálu hraček, her, mohou využít celou řadu koutků, rozvinout fantazii při stavbě nových zákoutí, konstruování výrobků, mají možnost výtvarného projevu.

V průběhu dopoledne je dětem věnována individuální péče.

Tělovýchovné chvilky zařazujeme pravidelně každý den v době řízené činnosti.

Řízená činnost, kterou provádějí děti společně, je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle je zařazována po ukončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Využíváme vhodné motivace, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9.30 do 11.30 hod tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ), aby se děti seznamovaly s okolím školy a obce. Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

 

Stravování

V naší mateřské škole mají děti možnost průběžné svačiny. Děti jsou zvyklé si před i po svačině samostatně umýt ruce a obsloužit se u stolečku. Po jídle sklidí nádobí.

Doba oběda je od 11.30 do 12.00 hod. Obědváme společně, děti vedeme k dodržování hygienických zásad, k samostatnosti při jídle, používání příboru, úklid nádobí.

Respektujeme návyky dětí. Spolupracujeme s rodiči při zvykání na dětem neznámá jídla.

 

Odpolední činnosti

Po obědě se část dětí rozchází domů. Ostatní odpočívají. Děti nejsou do spánku nuceny. Pokud se jim nepodaří usnout, vstávají dříve a věnují se klidným činnostem. Doba odpočinku trvá do 14.30 hod.

Děti svačí postupně podle toho, jak vstávají. Po svačině si děti volí buď činnosti u stolků nebo v koutcích. V případě pěkného počasí se odpolední činnosti odehrávají na zahradě MŠ.

 

 

3.5 Řízení mateřské školy

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Pluhův Žďár.

Ředitelka je statutárním orgánem tohoto právního subjektu.

Směrnice ředitele školy a pracovní náplně vymezují jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny – pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. Ředitelka vytváří prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o otázkách školního programu. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ona i ostatní zaměstnanci se podílejí na spolupráci s rodiči dle potřeb školy a plánovaných akcí. Všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče.

Tvorba Školního vzdělávacího programu je výsledkem celého týmu školy. Z výsledků kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci MŠ. Týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV. Všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom, jak se bude dítě v MŠ cítit, rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí.

3.6 Personální zajištění

ředitelka školy Bc. Dagmar Semerádová

učitelka MŠ a školní asistentka Bc. Aneta Sedláčková

učitelka MŠ a asistentka pedagoga sl. Miroslava Furiková

provozní pracovnice pí. Veronika Burdová

 

Ředitelka a učitelka mateřské školy splňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost – jsou vysokoškolsky vzdělané. K mateřské škole náleží jeden provozní zaměstnanec.
Učitelky využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti a potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti. Učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery. Rozvrh přímé pedagogické práce je řešen tak, aby byla zaručena optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne. Je zajištěné překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek každý den minimálně v rozsahu dvou a půl hodin.

 

3.7 Spolupráce MŠ

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí je založena na vzájemném partnerském vztahu. Rodiče mají možnost zapojit se do dění mateřské školy svými nápady, připomínkami, návštěvou během dne, sponzorstvím i účastí na plánovaných akcích, mezi které patří besídky, dílničky, besedy, schůzky, výlety, slavnosti. Informace od rodičů jsou pokládány za důvěrné. Spolupráce s rodinou je považována za významný faktor ovlivňující vývoj, výchovu a vzdělávání dětí.

 

Další spolupráce

 • se zřizovatelem - podílet se na společných akcích obce, plánování chodu MŠ

 • se ZŠ - projekt „Předškolák“, společné akce a div. představení, workshopy

 • s PPP – beseda s ředitelkou před zápisem do ZŠ

 • se SPC – spolupráce při začleňování integrovaných dětí

 

Prezentace mateřské školy – účast na veřejných akcích, besídky pro rodiče a přátele MŠ, tvořivé dílny, webové stránky MŠ, příspěvky do místních periodik.

 

3.8 Nabídka naší MŠ

Enviromentální výchova – Umístění mateřské školy na vsi, v blízkosti luk, polí, lesů a rybníků přímo vybízí k pozorování přírody. Ale také k učení jak přírodu kolem sebe chránit. Děti, které si vytvoří pozitivní vztah k přírodě už v útlém věku, ji budou i ve věku pozdějším chránit.
Logopedická prevencezaměřit se na správný vývoj řeči u dětí a spolupracovat s rodiči. Zaměřit se na dostatek pohybových aktivit podporujících hrubou motoriku. Protože děti, které nemají v pořádku hrubou motoriku, mají problémy i v oblasti jemné motoriky. A správná výslovnost se odvíjí od pohyblivosti mluvidel, kterou děti bezvadně ovládají. Paní učitelka má absolvovaný kurz logopedického asistenta.
Rozvoj matematického a logického myšlení - matematika rozvíjí myšlení a logické uvažování. Poznáváním světa pomocí pohybu a manipulace s předměty budeme vnímat jejich velikost, množství, tvar a hmotnost. Postupně se budeme učit chápat prostorové vztahy určující polohu jejich těla nebo jejich částí v prostoru, polohu věcí v prostoru a možnosti změny polohy. Je tedy důležité, aby děti správně chápaly a následně i správně používaly pojmy jako nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za, první, poslední, uprostřed, předposlední.Uspořádání prostoru souvisí s časem a časovou posloupností, co se stalo dříve, později, s příčinou a následkem. Velký význam na rozvoji matematických dovedností má vývoj řeči, to znamená pochopení slov, jejich význam a následné používání. Budeme se snažit ovládat pojmy, které slouží k porovnávání, srovnávání, představě množství a k abstraktnímu myšlení. Důležité pro nás take bude znalost čísel od jedné do deseti. Dítě by mělo poznat napsané číslo a množství, které číslo představuje.
Práce s příběhyVyprávění a příběhy obecně provází člověka už od narození. Dobro a zlo se v raném dětském věku učila většina z nás rozpoznávat na pohádkách a jiných vyprávěních. Právě vyprávění tak zprostředkovává nějaký díl životní reality a pomocí vyprávění jsou take zprostředkovávány základy hodnotového systému, tedy i kultury. U nás ve školce si příběhy nebudeme jen vyprávět, ale take do nich budeme vstupovat. Budeme si na ně hrát a prožívat je.
Integrace dětí s postižením – v mateřské škole budeme ochotní mezi sebe přijmout i dítě s postižením. Jsme nakloněni spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, které by nám v případě, že přijmeme dítě se zdravotním omezením, poskytlo pedagogickou a odbornou podporu. V tomto případě je dobré zvážit i přítomnost pedagogického asistenta nebo osobního asistenta. Děti by si měly od útlého věku zvykat, že nejsme všichni stejní a je to tak v pořádku.
Prevence sociálně patologických jevů – Cílem primární prevence v předškolním věku je výchova ke zdravému způsobu života. To znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kde tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu. Dle Školního preventivního programu pro MŠ (2001, str. 8) jsou to hlavně kompetence, které podporují zdraví a životní styl, ale zároveň jsou i prevencí sociálně patologických jevů. Například:
 
 • sebedůvěra, samostatnost a sebejistota

 • podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit

 • schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se

 • seberozvíjení

 • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům

 • rozvoj tvořivosti a estetického cítění

 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence

 
Podpora rodičů – poradit a zajistit besedu s odborníkem. Poradit, v případě nějakého problému, na jakého odborníka odborníka se mohou obrátit a jak postupovat. Nedávat nevyžádané rady a respektovat soukromí rodin. Besedy s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci.
Příprava na základní školu – přestože předškolní věk by neměl být primárně zaměřený, jen jako příprava na vstup do první třídy, nelze se vyhnout průběžným hodnocením vývoje dětí, zda se už přibližují k očekávaným výstupům v odpovídajících oblastech vzdělávání. Dítě by ale nemělo poznat, že se zde jedná o přípravu, nýbrž by mělo být motivované k tomu, aby se samo snažilo učit se novým věcem a být zvídavé. Děti se už v minulých letech účastnily projektu „Předškolák“ ve spolupráci se základní školou v Kardašově Řečici a bylo by dobré v této každoroční akci pokračovat. Děti se seznámí s prostředím, kde se budou v dalších letech vzdělávat a usnadní se jim adaptace.

Různé akce MŠ – divadelní představení, Mikulášská besídka, vánoční besídka, karneval,  společná tvořivá odpoledne s rodiči, „pálení paní zimy“, dopoledne  ke Dni dětí, výlet na konci školního roku, besedy v městské knihovně, závěrečné spaní předškoláků, předvánoční návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci, Zahradní slavnost, návštěva Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci, návštěva Policie ČR s psovodem v MŠ, spolupráce s neziskovými organizacemi.

 Předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci – absolvují jej všechny děti v 2. pol. šk. roku

 

4.

Organizace vzdělávání

Přijímání dětí ke vzdělávání se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy.

 

Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak v spontánních, tak v řízených aktivitách. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně a ve skupinách. Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Postupně se snažíme omezovat předávání hotových poznatků.

Formy vzdělávání: pohybové aktivity, pohybové a volné hry, simulační a námětové hry na něco a na někoho, Kimovy hry, smyslové hry, konstruktivní hry ,pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojici, a komunikativní kruhy, diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, tělovýchovní činnost a experimentace s materiály. Metody pokusu, omylu, pozorování, demonstrativního předvádění, rozhovoru, popisu. Učení není rozškatulkováno, vše spolu navzájem souvisí. Důraz klademe na vnitřní motivaci, která vyúsťuje v činnost, již dítě samo podněcuje i řídí. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
   

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Učitelka zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí. Při vyšším stupni podpůrných opatření spolupracujeme s poradenským zařízením.

Integrace dítěte do běžné MŠ přibližuje dítě se speciálními vzdělávacími potřebami normálnímu prostředí a zabraňuje jeho případné izolaci od vrstevníků.

Pro úspěšnost vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné podle individuální potřeby upravit i podmínky věcné, psychosociální, životosprávu, organizaci vzdělávání, personální a pedagogické zajištění, spolupráci s rodinou.

Snažíme se o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti všech dětí, k jejich učení i ke komunikaci s ostatními a pomáhat jim, aby dosáhly co největší samostatnosti.

Pro potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podle přiznaného stupně můžeme zřídit funkci asistenta pedagoga. Pro vzdělávání těchto dětí bude upraven individuální vzdělávací plán ve spolupráci s rodiči a poradnou. Pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky vypracováváme ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou plán pedagogické podpory.

Vzdělávání dětí nadaných

Pro vzdělávání nadaných dětí vytváříme plan pedagogické podpory, který využívá speciální postupy, metody, formy a prostředky vzdělávání. U dětí mimořádně nadaných využíváme rozšiřování, prohlubování a rychlejšího zvládnutí učiva. Rozvoj a podpora vzdělávání dětí bude organizováno tak, aby byla nabídka pestrá a podnětná, aby umožňovala hledání a objevování nových informací a souvislostí. Vytváříme jim prostor a materiál pro složitější činnosti. Děti mají možnost samostatně číst, počítat, studovat encyklopedie.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavená pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Učitelky se v přímé pedagogické činnosti v maximální možné míře překrývají (2,5 hodiny denně.) Pro posílení pedagogického personálu pracuje 4 hod. denně chůva, která se věnuje 2 letým dětem.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí. Největší prostor věnujeme volné hře dětí. Pro pobyt venku využíváme přilehlou zahradu nebo chodíme s dětmi na krátkou procházku.

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami, děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situace.

 

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele

mateřské školy při osvojování českého jazyka. Je proto zapotřebí jim poskytovat jazykovou podporu od samotného nástupu do mateřské školy.

Při práci s celou třídou, ve které se nachází dítě s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), je potřeba uzpůsobit didaktické pomůcky a zásady tak, aby cíleně podporovaly osvojování českého jazyka.

Pokud má mateřská škola v rámci vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním

vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková příprava v rámci činností dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném

předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti (mladší), než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

Vzdělávání dětí bude zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy a bude probíhat v dopoledních hodinách vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je v rozsahu 4 hodin dopoledne.

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

 Při práci s dítětem s OMJ dodržujeme následující zásady:

• hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti

• k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;

• užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;

• klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď;

• při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu (obrázky, předměty);

• srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, používá k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi;

• seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v běžných situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají.

 

Vhodné způsoby práce s dítětem s OMJ:

• dítě zařazovat do her v menších skupinách

• pracovat v menších skupinách nebo individuálně

• vhodná vizualizace např. režimu, činností, míst

• nutná komplexní péče (podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, spolupráce s rodinou)

• správný mluvní vzor

• rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), práce s obrázky podle tematických celků – vytvářet slovníček, sešit

• podporovat mluvní apetit

• rytmizační cvičení – rytmizace podle obrázků, 1–3slabičná slova, drobné hříčky, říkadla, hra na nástroje

• zpívání – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až tříslabičných slov

• práce s knihou

• rozvoj smyslového vnímání – zraková a sluchová percepce

• rozvoj orientace v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru

• rozvoj paměti, pozornosti a myšlení

• střídání činností (na začátku často zařazovat činnosti, které nejsou závislé na jazyku: hudební, pohybové, výtvarné)

• pracovat s piktogramy

 5.

Charakteristika vzdělávacího programu

 

5.1 Motto školního vzdělávacího programu

Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo.“

 

Školní vzdělávací program „Broučci“ je naší společnou prací. Při jeho zpracování jsme vycházely z rámcových cílů a kompetencí daných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

 

Do programu je zakomponován povinný obsah pěti integračních oblastí, které zohledňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

Specifické vzdělávací cíle z těchto pěti oblastí jsou označeny jako barevná světýlka lucerničky - které pomáhají nejen broučkům, ale i nám se vydat na cestu, po níž doprovázíme děti. Snažíme se o to, aby naše všechny každodenní činnosti se vyváženě prolínaly všemi oblastmi vzdělávání, aby barevná světýlka vedly bezpečně všechny “Broučky” každý den.

 

Barevná světýlka lucerničky – oblasti vzdělávání

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

Bílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 Červené světýlko – Dítě a ten druhý

 Žluté světýlko – Dítě a společnost

 Zelené světýlko – Dítě a svět

 

5.2 Vize naší školy

Filozofie naší MŠ je vyjádřena mottem našeho programu

Můžete vést děti temnotou, ale musíte jim dát světlo.“

Cesta po které bychom rádi vedli naše děti „Broučky”, je cesta k samostatnosti, tvořivosti, věku přiměřenému chápání okolního světa a naplnění touhy po poznání. Uvědomujeme si, že každé dítě jde svou „cestou” a my mu na ní chceme posvítit, pomocí „barevných světýlek”, aby až dojde do cíle, bylo dobře připravené na život a další vzdělávání.

 

 

5.3 Naše záměry vyplývající z motta ŠVP

Podporou zdravého vývoje dítěte a učí děti vnímat a chránit přírodu kolem nás a vážit si svého okolí. Náš program vychází z ročních období, svátků, lidových tradic a akcí školy.

ŠVP umožňuje pedagogům ve třídě pracovat samostatně, uplatňovat své nápady a nové metody práce, používat své odborné poznatky a vědomosti. Dětem a jejich rodičům chceme především nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání a usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Chceme rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají).

 

Snažíme se:

 • dělat vše pro to, aby byly v naší školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně

 • vytvářet vhodné prostředí pro vzájemné poznávání

 • podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost

 • vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní

 • učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí

 • vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem

 

Dlouhodobé cíle:

 

Položit základy ekologického myšlení a chování ve vztahu k životnímu prostředí a k člověku a rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy.

 

Metody a formy vzdělávání:

 

Vzdělávání probíhá při řízených i spontánních činnostech, je založeno na prožitku, na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách a individuálně s prvky hry a tvořivosti.

Plánování vychází ze školního programu, situační učení je nadřazeno nad školním programem.

Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova.

 

Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných:

 

Škola respektuje potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se co nejvíce vyhovět jejich potřebám a možnostem a zajistit jim optimální podmínky k rozvoji jejich samostatnosti. Pro dítě se speciálními potřebami vytváří učitelé plan pedagogické podpory u druhého stupně podpůrných opatření pak ve spolupráci s poradenským zařízením individuální vzdělávací plán, který je schvalován zákonným zástupcem a ředitelkou školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu roku. S poradenskými zařízeními škola spolupracuje i při vytváření PLPP, řešení odkladů školní docházky a zajištění pedagogické asistence. V případě závažnějších poruch je nutná spolupráce s dalšími odborníky.

Mimořádně nadané děti mají zabezpečenou bohatou nabídku činností dle specifických zájmů a schopností těchto dětí. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Vzdělávací obsah je upraven tak, aby děti nebyly přetěžovány. Běžné aktivity jsou doplňovány o další činnosti dle zájmu a mimořádných schopností, nebo nadání dítěte.

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. Činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí. V plné míře akceptujeme vývojová specifika. Při plánování vycházíme z jednoduchých principů – jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb dítěte. Je zajištěn vyhovující režim dne.

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii- situační učení, spontánní sociální učení (nápodobou), prožitkové učení, učení hrou a činnostmi.

 

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA

 

Děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele

mateřské školy při osvojování českého jazyka. Je proto zapotřebí jim poskytovat jazykovou podporu od samotného nástupu do mateřské školy.

Při práci s celou třídou, ve které se nachází dítě s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), je potřeba uzpůsobit didaktické pomůcky a zásady tak, aby cíleně podporovaly osvojování českého jazyka.

Pokud má mateřská škola v rámci vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním

vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková příprava v rámci činností dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném

předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti (mladší), než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

Vzdělávání dětí bude zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy a bude probíhat v dopoledních hodinách vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je v rozsahu 4 hodin dopoledne.

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

 

Při práci s dítětem s OMJ dodržujeme následující zásady:

 

• hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti

• k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;

• užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;

• klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď;

• při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu (obrázky, předměty);

• srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, používá k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi;

• seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v běžných situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají.

 

Vhodné způsoby práce s dítětem s OMJ:

• dítě zařazovat do her v menších skupinách

• pracovat v menších skupinách nebo individuálně

• vhodná vizualizace např. režimu, činností, míst

• nutná komplexní péče (podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, spolupráce s rodinou)

• správný mluvní vzor

• rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), práce s obrázky podle tematických celků – vytvářet slovníček, sešit

• podporovat mluvní apetit

• rytmizační cvičení – rytmizace podle obrázků, 1–3slabičná slova, drobné hříčky, říkadla, hra na nástroje

• zpívání – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až tříslabičných slov

• práce s knihou

• rozvoj smyslového vnímání – zraková a sluchová percepce

• rozvoj orientace v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru

• rozvoj paměti, pozornosti a myšlení

• střídání činností (na začátku často zařazovat činnosti, které nejsou závislé na jazyku: hudební, pohybové, výtvarné)

• pracovat s piktogramy

  

6.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.1 „Mezi broučky“

Charakteristika integrovaného bloku:

Tematický blok je přizpůsoben nástupu dětí do mateřské školy a jeho cílem je minimalizovat adaptační problémy. Základním východiskem je umožnit dětem postupné a nenásilné seznámení s novým prostředím, vytváření pocitu bezpečí a důvěry k zaměstnancům MŠ, vytváření kamarádských vztahů a kontaktů s vrstevníky. Téma v sobě zahrnuje bezpodmínečné přijetí dítěte učitelkou a formou aktivit a interakčních her má za cíl vhodně stimulovat citový vývoj a posilování osobnosti dětí. Děti potřebují nejen lásku a bezpodmínečné přijímání, ale i znát hranice, ve kterých se budou bezpečně pohybovat. Efektivní organizace činností ve třídě předpokládá společné vytvoření pravidel. Současně očekáváme postupné přijímání denního režimu, bezpečného chování v novém prostředí, rozvíjení sebeobsluhy, rozvíjení sociálně psychologických dovedností.

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 -zaměříme se na zvládnutí sebeobsluhy a na uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků

- zvolíme pohybové činnosti ve třídě i v přírodě se zřetelem na základní pohybové dovednosti dětí

 B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • budeme se snažit, aby děti zvládly své emoce při odloučení od rodičů

 • zvolíme takové aktivity, aby se děti co nejdříve adaptovaly na prostředí

 • činnosti povedeme tak, aby děti zažívaly radost ze zvládnutého a poznaného

 • zaměříme se na rozvoj volné hry

 • budeme rozvíjet citové vztahy

 Č ervené světýlko – Dítě a ten druhý

 • povedeme děti ke komunikaci, jak s vrstevníky, tak s dospělými

 • povedeme děti k vzájemné pomoci, půjčování hraček, toleranci

 • budeme posilovat prosociální chování

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • společně stanovíme pravidla, která budeme respektovat

 • rozvineme u dětí schopnost vcítit se do prožívání druhého

Zelené světýlko – Dítě a svět

 • budeme děti seznamovat s prostředím MŠ i jejím okolí

 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

1. budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost

2. povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení

3. povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek a pocitů, názorů

4. zaměříme se na schopnosti adaptovat se na prostředí a jeho běžné problémy

budeme děti učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi

5. povedeme děti k respektování pravidel

 

Zvolené prostředky:

 • interakční hry zaměřené na pomoc mladšímu nebo slabšímu

 • úzká spolupráce s rodiči

 • kontakty při různých činnostech během dne, objevování, spolupráce, pomoc

 • osobní příklad učitelek a ostatních pracovníků školy

 • užívat prvky neverbální komunikace – mimika, gestikulace, oční kontakt

 • komunitní kruh – samostatné vyprávění

 • vycházky, různá pozorování

 • rozvíjet manipulaci s předměty

 

Očekávané výstupy:

Dítě se orientuje v prostředí mateřské školy, přizpůsobuje se novému režimu, respektuje pokyny učitelky a základní pravidla. Zvládá začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. odlišnosti jsou přirozené.

Zachytí a vyjádří své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou inprovizací apod.)

  

6.2 „A byl podzim“

Charakteristika integrovaného bloku:

Téma reaguje na aktuální podzimní období a tradice s ním spojené. Jeho cílem je prožívání změn v přírodě všemi smysly, seznamování s faunou i flórou, podporování environmentálního cítění, rozvíjení poznávání a zkušeností, zvláště pomocí přímého pozorování. Pozorují změny v souvislosti s počasím – sezónní sporty, oblékání. Osvojením si nových poznatků v oblastech živé a neživé přírody si vytvářejí správné životní postoje k přírodě. Děti se seznamují s podzimními činnostmi a zároveň se seznamují i s některými profesemi dospělých. Poznávají druhy ovoce, zeleniny, hub. Děti se učí vnímat krásu přírody a vlivem měnícího se období si přibližují změny, které probíhají v přírodě. Téma nabídne řadu možnosti, jak děti zapojit do výtvarných aktivit a jak v nich vzbudit zájem o výtvarný projev. Barevný podzim je vhodný pro vytváření estetického cítění, sebevyjádření, kreativní experimentaci s barvou. Výtvory dětí slouží k výzdobě třídy. Děti se take podílejí na úpravě zahrady.

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti k rozvoji lokomočních pohybů a pohybové aktivitě při pobytu venku

 • budeme učit děti pracovat s dechem

 • povedeme děti ke zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkolů

 • budeme procvičovat jemnou motoriku ruky při výtvarných a pracovních činnostech

 • budeme děti učit umět házet a chytat míč

 • děti si budou osvojovat návyky k podpoře osobní pohody, rozlišovat, co prospívá zdraví

B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • budeme u dětí rozvíjet všechny smysly, soustavně je rozvíjet

 • povedeme děti ke znalosti barev

 • budeme posilovat přirozené poznávací city jako je zájem, zvídavost, radost z objevování

 • povedeme děti k tomu, aby rozuměly slyšenému, sledovaly a soustředily se na pokyny

 • seznámily se s pohádkami, říkadly, písničkami a pohybovými hrami s podzimní tématikou

 • budeme u dětí rozvíjet fantazii a tvořivost

 • c hápat základní číselné pojmy (do 6-ti)

Červené světýlko – Dítě a ten druhý

 • rozvíjet komunikativní dovednosti při navazování vztahu s druhými při společných činnostech

 • chovat se citlivě a ohleduplně, říci, co se mi líbí – nelíbí

 • naučit se odmítnout, pokud něco nechci

 

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost u dětí žít ve společenství s ostatními, spolupracovat, spolupodílet se vnímat a přijímat hodnoty naší společnosti

 • vyjadřovat představy výtvarným vyjádřením, zachycovat skutečnosti ze svého okolí, z přírody

 • budeme děti seznamovat s prací dospělých

Z elené světýlko – Dítě a svět

 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

 • povedeme děti k citlivému vztahu ke zvířatům, rostlinám i k věcem

 • budeme s dětmi pečovat o životní prostředí a uvědomovat si jeho význam

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

 1. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení

 1. budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení

povedeme děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně

 1. povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím

budeme učit děti užívat svých komunikačních dovedností k dalšímu učení

 1. povedeme děti k spolupodílení se ke spolupráci na činnostech a rozhodnutí

 2. budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím dodržovat stanovená pravidla, učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

Zvolené prostředky:

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

 • hry a činnosti zaměřené ne rozvoj vědomostí

 • pohybové hry s míčem

 • dechová cvičení s pomůckami

 • společné pouštění draků

 • hry a situace, kde se uschránit soukromí a bezpečí své i druhých

 • prohlížení a čtení knížek

 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj paměti

 • hudební a výtvarné činnosti směřující k tvořivosti dětí

 • pobyt na zahradě MŠ

 • úklidové činnosti a třídění odpadů

 • vycházka do přírody, výlety do vzdálenějšího okolí

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírody, pozorování práce dospělých

 

Očekávané výstupy:

Pozná některé druhy ovoce, zeleniny a hub. Dítě má povědomí o významu přírodních jevů, obyvatelích lesa, pole a louky, chápe význam lidského úsilí při pěstitelských pracích.

Dítě umí pojmenovat části těla, má povědomí o významu zdravé výživy, rozlišuje aktivity, které mohou být zdraví prospěšné a naopak. Má elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Učí se nová slova a aktivně je používá. Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost. Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech. Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory. Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

 

6.3 „A byla zima“

Charakteristika integrovaného bloku:

Prožívání jedinečnosti období adventu dává možnost k seznamování se zvyky, kulturou, uměním. Pomocí pohádek chceme dětem poskytovat poznatky o morálních principech a hodnotách dobra a zla, umožnit vyjadřování pocitů, budovat sebepojetí a rozvíjení estetického cítění. Naším záměrem je vytvoření příjemné vánoční atmosféry s velkou řadou motivovaných aktivit, rozvíjet dětskou jemnou motoriku a fantazii při výrobě dárků, rozvíjet empatii, cit pro druhé, kamarádství. Snažíme se, aby toto období bylo plné pohody, aby děti myslely na druhé, uměly jim udělat radost. Jeho součástí budou i hudební aktivity se zimní tématikou. Aktivní prožívání zimních radovánek a sportů povede k rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti, vůle, získávání povědomí o svém těle, rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností a spolupráce ve skupině. Především spontánní pohyb děti potřebují, a tak jim chceme nabízet co nejpestřejší nabídku nejen pro řízené, ale především spontánní pohybové činnosti, které také napomohou k jejich dalšímu pohybovému rozvoji. Budeme se snažit postupně u dětí vytvářet vhodné návyky a dovednosti k rozvíjení sebeobsluhy.

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • budeme u dětí rozvíjet manipulační dovednosti s různými materiály

 • povedeme děti ke správné relaxaci

 • budeme děti učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • budeme procvičovat koordinaci pohybů

 

B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • povedeme děti k vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, zážitků

 • prostřednictvím knížek, divadla, poslechem hudby přiblížíme dětem vánoční zvyky

 • poznávat, že vlastním jednáním lze udělat radost

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 

Červené světýlko – Dítě a ten druhý

 • vytvářet prosociální postoje k druhému

 • vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu

 

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • seznámit se s koledami, říkadly a básničkami s vánočním tématem

 • přiblížit si vánoční zvyky a tradice

 

Zelené světýlko – Dítě a svět

 • rozšiřovat charakteristické znaky podzimu a zimy

 • seznámíme děti s vánočními tradicemi v jiných zemích

 • poučit děti o nebezpečí náhodného požití léků, chemických látek, varovat před manipulací s některými přístroji

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

 1. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

 1. budeme se učit hodnotit svoje pokroky

povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech vyjádřit svůj názor

 1. povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých

 2. podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro učení

 3. budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého

 4. povedeme děti ke komunikaci bez zábran

 5. budeme využívat informační a komunikační prostředky

 6. budeme se učit citlivosti, ohleduplnosti, toleranci vůči druhým

 7. budeme podporovat zájem dětí o druhé, o to, co se kolem děje

 8. povedeme děti k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme

 

Zvolené prostředky:

 • básničky, písničky se zimní tématikou

 • činnosti zaměřené na vzájemné porozumění mezi lidmi, ohleduplnosti k druhým

 • příprava a realizace Mikulášské nadílky

 • experimentování a práce s různými materiály

 • četba a dramatizace příběhu s vánočním tématem (Biblické příběhy)

 • seznamování s koledami a básněmi

 • hudebně-pohybové hry

 • chystáme se na vánoční besídku a nadílku (výzdoba třídy)

 • vánoční zvyky

 • hra s novými hračkami

 • vyprávění zážitků dětí

 • spolupracovat při výzdobě třídy

 • relaxační cvičení

 • návštěva „Vánoční výstavy“, muzea, divadla

 

Očekávané výstupy:

Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.). Vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení. Zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

6.4. „Nespali a nespali“

Charakteristika integrovaného bloku:

Aktivní prožívání zimních radovánek a sportů povede k rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti, vůle, získávání povědomí o svém těle, rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností a spolupráce ve skupině. Především spontánní pohyb děti potřebují, a tak jim chceme nabízet co nejpestřejší nabídku nejen pro řízené, ale především spontánní pohybové činnosti, které také napomohou k jejich dalšímu pohybovému rozvoji. V tomto období se děti postupně seznamují s tím, jak vypadá naše tělo, učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí a jejich funkcí. Věnujeme se ochraně zdraví, děti se dozvídají o důležitosti správného oblékání, hygienických návyků, zdravé výživě. Děti poznávají život v zimě ve volné přírodě, učí se, jak jim pomáhat přežít zimu. Jeho součástí budou i hudební aktivity se zimní tématikou.

 

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • vést děti k rozvoji pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky,

osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

 • rozvíjet celkové koordinace pohybů při výskoku, seskoku

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce

 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, ochranu před nemocemi

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem, apod.)

 • vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí (sáně, boby…)

B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení, psaní

 • rozvíjet fonematický sluch

 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry)

 • vést děti k zachycení a vyjádření zážitků slovně, výtvarně, pohybově, dramatickou improvizací

Červené světýlko – Dítě a ten druhý

 • učit děti spolupracovat při hře

 • učit děti domluvou předcházet konfliktním situacím mezi vrstevníky

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • zaměřit seč na dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

Zelené světýlko – Dítě a svět

 • vést děti o ochraně živé i neživé přírody

 • seznámit se důkladněji s některými přírodními jevy (led, sníh, mlha)

 • budeme s dětmi pozorovat změny v přírodě

 Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

 1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

 1. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

1. budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů

2. povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení nevede k cíli

3. povedeme děti k vyjádření svých myšlenek

4. komunikovat bez zábran a ostychu

5. prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině

6. povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech vyjádřit svůj názor

7. povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých

8. podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro učení

9. budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého

 1. budeme využívat informační a komunikační prostředky

Zvolené prostředky:

 • pobyt venku, převážně na zahradě MŠ

 • činnosti podporující životní styl

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

 • řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy

 • záměrné pozorování, čím se lidé od sebe liší

 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama, odlišení od ostatních

 • pozorování ptáků, zvířat, stop ve sněhu, krmení zvěře

 • pokusy a experimenty se sněhem a ledem

 • básničky, písničky, pohybové hry se zimní tématikou

 • smyslové a psychomotorické hry

 

Očekávané výstupy:

Dítě se dokáže těšit z příjemných zážitků, udržuje přátelské vztahy s ostatními,

vnímá kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky.

Dítě si uvědomuje potřebnost pomoci slabším, důležitost vzdělání pro život, má povědomí o různých skupenstvích vody, dokáže vyjádřit své představy, zachycovat skutečnosti.

Dítě chápe elementární časové pojmy, zná význam některých povolání, dokáže najít hlavní myšlenku v pohádce, zvládá kooperativní činnosti ve dvojicích, vnímá kulturní podněty.

Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, zachovává správné držení těla, vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej podle pokynu.

  

6.5 „Maminko, povídejte nějakou pohádku“

Charakteristika integrovaného bloku:

Motivací tohoto bloku je seznamování s pověstmi, pohádkami a pohádkovými příběhy. Vyhledávání nadpřirozených bytostí a charakterizování jejich vlastností. Děti se učí vnímat charakteristické lidské vlastnosti, normy lidského chování – dobro – zlo.V období masopustu se děti seznamují s lidovými tradicemi, pořádáme karneval. Děti si společně s rodiči vyrábějí masky. Zaměříme se na pochopení důležitosti lidské práce. Děti se seznamují s různými profesemi, vyprávějí, jaké zaměstnání mají rodiče a čím by chtěly být ony. Podporujeme u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Předškolní děti se připravují na zápis do školy.

 

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • budeme rozvíjet koordinaci ruka-oko

 • učit se rozeznávat levou a pravou stranu

 • snažit se, aby si děti osvojily dovednosti přiměřené věku – hygienické a společenské návyky, sebeobsluha, oblékání

 • povedeme děti ke správnému držení tužky

 • budeme procvičovat správné držení těla, aktivní práci svalů, soustředěný poslech a reakce na pokyn v hudbě

Bílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • budeme procvičovat znalost barev, geometrických tvarů

 • budeme procvičovat poznávání hlásky na začátku a na konci slova

 • povedeme děti k chápání základní číselné řady, prostorových pojmů

 • rozvineme u dětí řečové schopnosti a jazykové dovednosti recepční (vnímat, naslouchat, porozumět) a produktivní (výslovnost, mluvní projev a vyjadřování)

 • budeme rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii, rozvíjet tvořivost

 • zaměříme se na vytvoření pozitivního vztahu k práci a k učení

Č ervené světýlko – Dítě a ten druhý

 • budeme rozšiřovat kontakty s vrstevníky a dospělými, setkání se školáky

 • rozvineme schopnost vzájemné spolupráce

 • budeme si vážit výsledků práce druhých

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • prohlubovat u dětí lásku k domovu, znát své jméno, bydliště

 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti literární

 • budeme u dětí rozvíjet povědomí o tradicích a lidových zvycích

 • budeme vytvářet základní kulturní a společenské postoje

Zelené světýlko – Dítě a svět

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • budeme u dětí rozvíjet schopnost vážit si života

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 1. povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti

podpoříme porozumění věcem, jevům, dějům, které kolem sebe dítě vidí

 1. vést děti k rozlišování řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

 2. budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu

povedeme děti k dokonalejší komunikaci

 1. povedeme děti k napodobování prosociálních mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 2. budeme učit děti rozpoznávat slabé a silné stránky osobnosti

Zvolené prostředky:

 • tematické hry a praktické činnosti seznamující děti s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání

 • poslech pohádek, příběhů a veršů

 • rozhovory, sluchové a rytmické hry

 • grafické napodobování symbolů a tvarů

 • hry podporující tvořivost

 • uspořádání karnevalu

 • výroba masek

 • aktivity, při nichž děti poznávají tradice a zvyky naší kultury

 • při procházkách po okolí sledovat výsledky vlivu člověka na prostředí

 • prohlížení knížek a práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívat encyklopedií a dalších medií

 • seznámit děti s technikou fotografování, práce s počítačem

 • samostatný projev na dané téma

 • hry na téma škola

 • grafická cvičení, činnosti na procvičení držení tužky

 

Očekávané výstupy:

Zvládá sebeobsluhu (stará se o osobní hygienu, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, obléká se, svléká, atd.). Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Utvoří jednoduchý rým, chápe slovní vtip a humor. Sleduje a vypráví příběh nebo pohádku. Pozná napsané své jméno. Chápe prostorové pojmy. Učí se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatuje a vybaví. Rozhoduje o svých činnostech. Zorganizuje hru. Umí odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná. Umí se bránit projevům násilí jiného dítěte.Vnímá umělecké a kulturní podněty.

 

6.6 „A bylo jaro“

Charakteristika integrovaného bloku:

Jarní příroda se po dlouhé zimě začíná probouzet a děti pozorují změny v živé i neživé přírodě, které se dějí okolo nás. Všechno živé se vyvíjí, roste a je v pohybu. Na jarních procházkách přírodou děti čekají na přílet čápa a vlaštovek, pozorují narozená mláďata. Určují názvy prvních květin. Děti si upevňují poznatky o vzniku života a tím rozvíjejí pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a ke všemu živému v jejich okolí. Rodinnou sounáležitost posílíme společnou přípravou na velikonoční svátky – zdobení kraslic, pletení pomlázek, učení se lidovým koledám. Seznamují se s tradičními jarními hrami – skákání panáka, cvrnkání kuliček, skákání přes švihadlo, „školka“ s míčem, hraní s káčou a jojem.Seznamují se s lidovými rčeními a zvyky, které přináší jaro – vynášení Báby Zimy, pálení čarodějnic, stavění „máje“. Děti jsou upozorňovány na nebezpečí, která mohou nastat při neopatrném jednání.

 

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti ke koordinaci lokomoce, sladit pohyb s rytmem

 • povedeme děti k uvědomění si vlastního těla

 • povedeme děti k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

 • rozvineme u dětí všechny smysly, jejich užívání

 • naučíme děti manipulovat s různým náčiním a předměty

 B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • zprostředkujeme dětem zajímavé činnosti a tím podpoříme zájem dozvědět se něco nového a zároveň je obohatíme o citové prožitky

 • povedeme děti k vyjádření svých zážitků výtvarně, hudebně i pohybově

 • budeme zachycovat představy dětí pomocí různých výtvarných dovedností a technik

Č ervené světýlko – Dítě a ten druhý

 • povedeme děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem

 Ž luté světýlko – Dítě a společnost

 • povedeme děti k udržování lidových zvyků, vysvětlíme jejich význam

 • budeme vytvářet u dětí schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 Z elené světýlko – Dítě a svět

 • povedeme děti k citlivému vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

 • budeme u dětí rozvíjet schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

1. povedeme děti k experimentování a užívání při tom jednoduchých pojmů

2. chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou

3. povedeme děti k vyjadřování prožitků, pocitů a nálad

4. budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

5. budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování

6. povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

Zvolené prostředky:

 • pozorování změn v přírodě

 • pokusy a experimenty

 • smyslové a pohybové hry

 • hry zaměřené na získávání nových znalostí

 • přímé pozorování přírodních a kulturních jevů

 • činnosti podporující tvořivost, představivost, fantazii

 • řešení modelových situací

 • individuální i skupinové rozhovory

 • vyprávění zážitků

 • činnosti, zaměřené na manuální zručnost, jemnou motoriku ruky

 • posilování vůle, trpělivosti, vzájemné pomoci

 • skupinové aktivity vyplývající z lidových zvyklostí

 • vycházky do okolí MŠ

 

Očekávané výstupy:

Dítě je ohleduplné k živým tvorům, všímá si změn a dění ve svém okolí, vnímá, že svět má svůj řád, má přehled o velikonočních tradicích.

Dítě má základní poznatky o planetě Zemi, o životě nad vodou a pod vodou, uvědomuje si nebezpečí vodního toku, ale i důležitost vody pro život, umí třídit běžný odpad.

Dítě ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (zachází s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

Dokáže sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, ovládá dechové svalstvo

  

6.6 „A letěli“

Charakteristika integrovaného bloku:

Na oslavu Dne matek si děti připravují pro maminky i babičky dárečky a přáníčka, nacvičují vystoupení a vypráví o své rodině, seznamují se s okolím svého domova a poznávají město, ve kterém žijí. Se sluníčkem pozorujeme a posloucháme co se děje okolo rybníku, v lese, na louce a na poli. Také se chceme se soustředit na poznávání exotických zvířat, vodních živočichů a ryb. Předpokládaným cílem je seznamování se způsobem života zvířat, s jejich ochranou, vytvářet povědomí o tom, co je pro ně prospěšné a co jim škodí. Na základě těchto poznatků objasňovat zákonitosti naší planety, s významem vody a čistého prostředí pro život člověka, poznávat různorodosti planety s důrazem na kulturní, jazykové a etnické rozdíly, jejich respektování a toleranci.

 Naše Záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti ke zvládnutí pohybových dovedností a prostorové orientace, pohyb v různém prostředí

 • budeme rozvíjet u dětí všechny smysly a užívat jich

 • podřídit lokomoci rytmu a hudbě

 • pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby, v různých podmínkách – s náčiním

Bílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • povedeme děti ke spolupráci ve hře a činnostech

 • budeme podporovat zájem o knížky, soustředit se i na mluvené slovo

 • povedeme děti k tomu, aby se dokázaly samy rozhodnout, vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas

 • snažit se, aby děti prožívaly různé situace a dokázaly projevit pocity a emoce

 • povedeme děti ke zvládnutí recitačních a hudebně-pohybových dovedností

 • rozvineme u dětí tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, sebevyjadřování)

 • budeme vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi

Č ervené světýlko – Dítě a ten druhý

- pohybovat se s partnerem a ve skupině ve vzájemné spolupráci

- vést děti k navozování a udržování dětských přátelství a k respektování druhého

- rozvíjet u dětí sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost

- rozvíjet schopnost spolupracovat, spolupodílet se

 

Ž luté světýlko – Dítě a společnost

- upevňovat základní společenské návyky – pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc

- budeme vést děti k dodržování pravidel při hře

- rozšířit poznatky o rodině, domově, městě

- vnímat s dětmi umělecké i kulturní podněty

 

Zelené světýlko – Dítě a svět

- vést děti k péči o okolí, udržovat čistotu a pořádek

- budeme pozorovat přírodu, seznamovat se s dalšími druhy zvířat

- vést děti k šetření vodou a jejímu neznečisťování

- budeme upozorňovat děti jak se chovat v nebezpečných situacích např. při bouřce, silném

větru,....

 

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

 1. podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dosáhlo

podpoříme získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky

 1. budeme učit děti řešit problémy na základě vlastní zkušenosti

 2. budeme učit děti domlouvat se gesty a slovy

budeme děti seznamovat s tím, že se lidé domlouvají jinými jazyky

 1. povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků uměly prosadit

 2. povedeme děti učit se plánovat a organizovat svoje činnosti

budeme učit děti smyslu pro povinnost ve hře i práci

 Očekávané výstupy:

Dítě se orientuje v rolích a pravidlech společenské skupiny, dokáže vystupovat na veřejnosti, uplatňuje návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi, chápe potřeby živých tvorů a neubližuje jim. Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Naučí se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) Koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

  

6.7 „A bylo léto“

 

Charakteristika integrovaného bloku:

Teplé letní počasí nám umožňuje delší pobyt venku. Využíváme ho k pohybovým hrám, při kterých děti spolupracují se svými kamarády. Na zahradě MŠ slavíme Den dětí, mají zde děti možnost experimentovat s vodou, pískem, kamínky a přírodninami. Pořádáme také výlety, cestu za pokladem a výpravy do přírody. Připravujeme školní výlet. Děti se chystají „spaní ve školce“. Na konci června je čeká rozloučení s předškoláky. Děti si prohlubují znalosti o letním počasí, dopravních prostředcích, ale i o nebezpečí, které je může potkat o prázdninách, jsou poučeny o ochraně zdraví a osobního bezpečí.

 

Naše záměry:

Modré světýlko – Dítě a jeho tělo

 • povedeme děti k upevňování základních hygienických a zdravotně preventivních návyků

 • k zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů

 • povedeme děti k ochraně zdraví, aktivnímu pohybu, správné výživě

 • rozvineme dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky

 • povedeme děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí

B ílé světýlko – Dítě a jeho psychika

 • povedeme děti ke kreativnímu myšlení, aby aktivně předkládaly nápady

 • připravíme dětem příjemné zážitky a kladné prožitky aby dokázaly zachytit výtvarně, pohybově, hudebně

 • budeme se věnovat správné výslovnosti u dětí individuální nápravě řeči

 • budeme rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě – uvědomit si vlastní identitu, získávání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti

 

Č ervené světýlko – Dítě a ten druhý

 • povedeme děti ke spolupráci, k respektování potřeb jiného dítěte, vycházet vstříct

 • budeme dbát na dodržování dohodnutých pravidel

 • povedeme děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Žluté světýlko – Dítě a společnost

 • povedeme děti k aktivitě při přípravě různých společných akcí a slavností

 • rozvineme u dětí základní společenské postoje, návyky a dovednosti

 Z elené světýlko – Dítě a svět

 • budeme prohlubovat u dětí znalosti o živé i neživé přírodě

 • povedeme děti k osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí

Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

 

1. budeme učit děti hodnotit své osobní pokroky

2. povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu

3.povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíl

4. budeme učit děti uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídají a nesou důsledky

5. budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

Zvolené prostředky:

- manipulační činnosti a jednoduché úkoly s různými předměty, pomůckami, nástroji a

materiály

- lokomoční činnosti

- společenské hry a zápolení při různých příležitostech

- výtvarné činnosti

- experimenty s přírodními materiály

- pobyt na zahradě MŠ

- výlety, vycházky

- hry s vodou na zahradě MŠ

- vyprávění zážitků dětí

- činnosti, které vyvolávají pohodu a veselí

 Očekávané výstupy:

Dítě si uvědomuje nebezpečí, se kterým se může setkat v dopravě, ve vodě, pohotově reaguje na vzniklé situace, má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, vnímá, že svět je rozmanitý pestrý a různorodý.

Dítě má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

Dítě zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky.

 

7.

Evaluační systém

 

Evaluace tématu, podtématu a integrovaného bloku

 

Cílem je zhodnotit ukončený vzdělávací celek- vhodnost volby celku, reakce dětí, spolupráce, přínos pro rozvoj skupiny, naplnění stanovených cílů, dosažení očekávaných výstupů

 

Nástroje evaluace- měsíční hodnocení činností

poznámky do TVP

výstavy prací dětí

- kontrolu třídní dokumentace provádí ředitelka týdně

- zodpovídají- učitelky

 

 

Evaluace souladu RVP a ŠVP

 

Cíl- je hodnocení naplňování cílů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce (akce školy, zapojení rodičů do činnosti školy, pedagogický přínos)

 

Nástroje evaluace- přehledy o rozvoji dítěte

konzultace

dotazníky pro rodiče

autoevaluace pedagogických pracovníků

vlastní hodnocení školy

hospitační záznamy

pedagogické rady

 

Zodpovídají- učitelky, ředitelka, rodiče

 

Časový plán- leden, červen

 

Evaluace rozvoje dětí

 

Cíl- zhodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí, hodnocení chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj a relativní posun dítěte provádí učitelka

 

Nástroje evaluace- písemné záznamy o dětech

konzultace učitelek

konzultace s rodiči

konzultace s odborníky PPP

diagnostika výtvarných prací

Časový plán- leden, červen

 

- list s jednoduchým zakreslením činností daného týdne týdně

 

- hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince či skupiny dětí provádí učitelka společně s dětmi průběžně

 

- podmínky a kvalita výsledků práce v rámci třídy hodnotí učitelka průběžně

 

 

Evaluace podmínek vzdělávání

 

Cíl- zhodnocení materiálních podmínek, životosprávy, psychosociálních podmínek – ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP PV

 

- věcné a psychosociální podmínky hodnotí učitelky průběžně

 

Časový plán- září, leden, červen

 

Nástroje- dotazníky

záznamy z pedagogických a provozních porad

jednání s ředitelkou školy

kontrolní činnost

sebehodnocení

Zodpovídají- všichni zaměstnanci

 

Evaluace řízení mateřské školy

 

Cíl- zhodnotit řízení, zda je vyhovující, funkční (povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků, funkčnost informačního systému, spoluúčast na rozhodovávání o zásadních otázkách ŠVP, práce všech pracovníků, plánování práce a chodu MŠ, spolupráce rodičů na vytváření ŠVP, spolupráce se zřizovatelem)

Nástroje evaluace- sebehodnocení

pracovní porady

dotazníky

kontrolní činnost

konzultace

rozhovory

 

Časový plán- hodnocení učitelek provádí ředitelka MŠ na základě hospitací a pedagogických porad

-sebehodnocení provádí učitelky rozborem své práce

-spoluúčast rodičů, ohlasy na práci školy zajišťují učitelky rozhovorem s rodiči průběžně

 

 

Evaluace personálních podmínek

 

Cíl- zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP: kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP, efektivita personálního zabezpečení ŠJ a provozu MŠ

 

Nástroje- sebehodnocení

pedagogické a provozní porady

DVVP

Zodpovídá- ředitelka, vedoucí ŠJ

 

 

Evaluace spolupráce s rodinou

 

Cíl- zhodnocení úspěšnosti zvolených metod a forem spolupráce, zapojení rodičů do činnosti MŠ

 

Nástroje- fotodokumentace

rozhovory s rodiči

účast rodičů na mimoškolních akcích

provozní porady

dotazníky

 

Zodpovídají- ředitelka, učitelky, rodiče

 

 

Evaluace spolupráce se zřizovatelem, veřejností, ZŠ

 

Cíl- vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplňování stanovených cílů v ŠVP

 

Časový plán- červen

 

Nástroje evaluace- záznamy o spolupráci

vystoupení dětí pro veřejnost

návštěva ZŠ

projednání rozpočtu se zřizovatelem

internetové stránky školky

 

Zodpovídají- ředitelka MŠ, učitelky

 

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout