Aktuální informace

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2020/2021

 

To, co dávno odvál čas,

pozveme zas mezi nás.

 

MŠ Trojlístek v Pluhově Žďáru

Třída Broučci

 

„Je důležité, abychom při tom všem racionálním vzdělávání našich dětí nezapomínali na vzdělávání jejich srdcí.“

Dalajláma

To pro nás učitelky znamená u dětí rozvíjet prosociální chování, zdravý způsob života a také se naučit přemýšlet a samostatně rozhodovat o svém životě.

Naším cílem je v dětech posílit schopnost empatie a soucítění. Přejeme si, aby z nich nevyrostli sobci, ale lidé s rozvinutou emoční inteligencí. Obzvlášť důležité je pro nás vybudovat v dětech pocit jedinečnosti a zodpovědnosti za své jednání a rozhodování. Především v době, kdy jsou školní třídy přeplněné a děti zaneprázdněných rodičů pobývají ve školce i 8 hodin a déle. Vnímáme to jako obranu před kolektivismem, kdy jedinec přejímá chování kolektivu, aniž by sám uvažoval, zda je toto jednání a chování správné a nesl za něj zodpovědnost. Během obyčejných situací se děti učí samostatně rozhodovat o svém jednání, mají možnost si své činy rozmyslet a o své volbě mají možnost přesvědčit se díky logickému důsledku- ať už pozitivním nebo negativním.

 Cíle a záměry naší mateřské školy:

 • dělat vše pro to, aby v naší školce byly děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně
 • vytvářet vhodně prostředí pro vzájemné poznávání
 • podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu kamarádství, empatie, součinnosti, přívětivosti a ohleduplnosti
 • vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní
 • učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i ke svému okolí
 • vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem

Motto naší mateřské školy zní:

„Můžeme vést děti temnotou, ale musíme jim dát světlo.“

 Pro naši třídu to znamená to, že se budeme snažit o zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Aby až jednou dorostou, se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky.  Aby viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

Metody a formy vzdělávání:

Vzdělávání probíhá při spontánních a řízených činnostech. Je založeno na prožitku, na aktivní účasti dítěte zpravidla ve skupinách a individuálně s prvky hry a tvořivosti.

Plánování vychází ze školního programu, situační učení je nadřazeno nad školním programem.

Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova.

 

Charakteristika prostředí a konkrétní podmínky třídy:

Naše mateřská škola je jednotřídní. Prostor třídy se dá rozdělit na dvě části. V obou částech je podlaha pokryta linem a kobercem. Třídu máme vybavenou převážně novým nábytkem. U vstupu ze šatny do herny máme na zdi velký strom – dub. Během roku si ho zdobíme podle ročních období a podle témat, která probíráme. Někdy u dubu rostou houby, jindy na něm hnízdí ptáčci a jindy se zase hodí jako úkryt pro veverku.

Do třídy děti vstupují ze šatny rovnou do třídy. Jsme rády, když nám ráno rodiče předají dítě a popřípadě s námi prohodí pár vět. Můžeme se tak dozvědět něco o dítěti, jeho momentální rozpoložení, jak se například vyspalo.

Prostor třídy a herny dětem poskytuje různé koutky pro hru.

Dopolední svačinka je připravena v době od 8.50 hod. Každý den mají děti na výběr alespoň ze dvou druhů zeleniny nebo ovoce. Jídlo se k nám dováží ze školní jídelny z Kardašovy Řečice a je velmi chutné a zdravé. Děti do jídla nenutíme, ale jsme rády, když alespoň ochutnají. Je obvyklé, že i nově příchozí děti si časem oblíbí školní kuchyni a jí prakticky všechno.

Jak u nás probíhá den

Třída Broučci je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., kdy je mateřská škola uzavírána.

Děti se schází do 8.00hod. V této době si volně hrají. V některých dnech jsou pro ně připraveny výtvarné činnosti. Dle konkrétní situace ve třídě se kolem 8.15 hod. uklízí  a rituálem se scházíme v kruhu v herně. V letošním roce je naším rituálem průpověď:

Sluníčko vstává,

dobré jitro dává.

Pojďte děti na palouček,

raz, dva, tři.

Takhle cvičí jedna ruka,

Takhle cvičí druhá ruka.

takhle rostou kytičky,

takhle cvičí dětičky.

Poté zařazujeme tělovýchovné chvilky pravidelně každý den v době před dopolední svačinkou od 8.30 hod do 8.50 hod.

Řízená činnost, kterou provádějí děti společně, je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle a je zařazována po skončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Mohou se aktivně připojit, nebo činnost jen pozorovat. Využíváme vhodné motivace příběhy, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Budeme se snažit o maximální využití naší nové školní zahrady, takže při vhodném počasí budeme směřovat řízenou činnost na zahradu. Pobyt venku organizujeme do 11.30 hod. tak, aby děti měly dostatek pohybového využití. Při vycházce mimo školní zahradu zajišťujeme bezpečnost děti reflexními vestami. Vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr).

Od 11.30 hod. obědváme. Oběd zahajujeme průpovědí:

Svoje ruce spojujeme,

za ty dary děkujeme.

Slunci, jež vše zahřívá,

dešti, jenž vše zkrápět má.

Zemi, jež vše uchová,

tomu, kdo rád nás má.

Dobrou chuť!

Děti si mohou říct, kolik jídla chtějí a mohou si přidávat.

Po obědě následuje doba odpočinku. Děti poslouchají pohádku, kterou jim čte nebo vypráví paní učitelka a pak následuje ticho, klid a usínání. Děti se učí ztišit natolik, aby všechny děti měly možnost usnout, i ty, které mají problém s uvolněním a relaxací. Děti, které neusnou, odpočívají. Vstávají dříve a věnují se tichým činnostem. Od 14.30 hod. do 16 hod. si děti vyzvedávají rodiče.          

Na co se zaměřujeme v naší třídě:

 • prostor pro volnou hru
 • zlepšování komunikačních schopností jako prevence agresivního jednání
 • umět spolupracovat, pomáhat si, umět se rozdělit
 • soucítit
 • mít co nejvíc příležitostí se smát, užít si každý den
 • hry a činnosti motivované příběhy, pohádkami a pověstmi
 • umět se rozhodovat sám za sebe
 • umět říci ne
 • radovat se z maličkostí
 • budovat vztah dětí k místu, kde žijí, k jeho tradicím
 • vést děti ke vztahu k přírodě

Složení naší třídy:

ředitelka mateřské školy                                     Bc. Dagmar Semerádová

učitelka                                                               pí. Kateřina Žillová

asistent pedagoga a učitelka                              Bc. Aneta Janáková

školnice, kuchařka a hodná teta                         pí. Veronika Burdová

 

22 dětí, ve věku od 2 do 7 let

z toho je:

9 předškoláků

8 dětí 4-5 letých

3 děti 3-4 leté

2 děti 2-3 leté

 

Téma letošního školního roku je:

To, co dávno odvál čas, pozveme zas mezi nás.

Tradice a rituály dodávají životu smysl. Tradice nás propojují s minulostí, s našimi předky, rodem, ale jsou pro nás důležité i pro budoucnost. A kdy jindy bychom měly v dětech začít vzbuzovat lásku k našim tradicím než v mateřské škole. S udržováním a vytvářením tradic a rituálů - svých osobních i rodinných-můžeme získat pocit jistoty, řád a rytmus. Propojíme se s přírodou a s jejím cyklem. Společné tradice nás také propojí se společností, ve které žijeme.

Každý měsíc se tedy seznámíme s nějakou tradicí, která se k danému období váže. Naše první seznámení s tradicemi proběhne na konci září, při příležitosti svátku sv. Václava. V této době by mělo být dokončeno naše nové školkové hřiště, a pokud vše dobře dopadne, proběhne naše svatováclavská slavnost na zahrádce mateřské školy. Plánujeme s dětmi i přípravu občerstvení. Letos nás čeká i vaření a pečení, takže to bude pro některé děti i nová zkušenost.

Po dokončení zahrady se k nám také připojí náš nový kamarád- skřítek Lísteček. Bude každé ráno vítat děti ve školce, budeme pro něj a jeho kamarády budovat domečky a skřítek Lísteček nás také bude provádět našim vyprávěním o tradicích. Společně se skřítkem si v říjnu zažehneme plamínek v naší rituální lucerně, která nás bude provázet podzimní a zimní temnotou a dovede nás až k jarní slavnosti, kdy se k nám opět vrátí sluníčko v plné síle.

 

Organizace škol. roku 2022-2023

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu a čtvrtek 26.10.27. 10.2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 20212 a skončí v pondělí  2. 1. 2023, vyučování začne 3. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  3. 2. 2023. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  6. do 10. 2. 2023.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  6. 4. 2023. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  3. 7. 20223 do neděle 3. 9. 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.

 

 

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

 

úterý 22. listopadu – pohádka „KAŠPÁREK V PEKLE“

v 8.30 odjíždíme autobusem do MŠ v Kardašově Řečici

 • Svačina bude před odjezdem. Přiveďte, prosím, děti včas.

 

 neděle 27. listopadu – rozsvícení vánočního stromu na návsi

začátek od 16.00 hod. , vystoupení dětí z MŠ od 17.00 hod.

 

čtvrtek 1. prosince od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 pondělí 5. prosince od 9.00 hod. – Mikulášská besídka

 sobota 10. prosince – VÁNOČNÍ JARMARK

středa 14. prosince - výlet do J. Hradce - návštěva Krýzových jesliček a Muzea fotografie, kde si prohlédneme vánoční stromečky

pondělí 19. prosince od 15.45 hod. – Vánoční besídka

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout