Aktuální informace

Vážení rodiče, 

od pondělí 25. 5.  bude znovu otevřena mateřská škola.

V souvislosti s otevřením školy je nutné dodržovat podmínky provozu, které byly zpracovány podle epidemiologických opatření a doporučení. 

Prosím, seznamte se s podmínkami provozu a zvažte účast Vašeho dítěte na vzdělávání v naší školce.   

Při nástupu dítěte do školky, prosím, předložte podepsané čestné prohlášení, které naleznete pod tímto odkazem.

Podmínky provozu MŠ lze stáhnout pod tímto odkazem, nebo můžete číst dále.

Vážení rodiče, kdybyste potřebovali cokoliv zkonzultovat, na něco se zeptat, sdělit mi, prosím, neváhejte mě kontaktovat.  Budu ráda za Vaše reakce. 

Srdečně zdravím a přeji všem zdraví. 

Dagmar Semerádová

 

Děti mohou do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Upozornění

Podmínky pobytu dětí jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou  

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 • Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

příchod do školky:

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod dítěte je na cestě do školky povinen mít roušku/ústenku, u vstupu do objektu předá dítě pověřenému zaměstnanci školy. Vstup do objektu školky bude umožněn jen ve výjimečných případech a na co nejkratší dobu. V tomto případě použije doprovázející osoba při vstupu do objektu MŠ dezinfekci.  

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup, je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

v prostorách mateřské školy

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Je preferováno předání dítěte u vstupu do objektu, a to i při vyzvedávání dítěte ze školky.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, bude personál roušky používat.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.  

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického nebo provozního pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.  

Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Provozní informace

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) 

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem. Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi. Předpokládá se, že pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo při jiné dopomoci dítěti použije jednorázové rukavice.  Zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace s ním bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice).

V Pluhově Žďáru 7. 5. 2020

Bc. Dagmar Semerádová - ředitelka MŠ

Organizace škol. roku 2023-2024

Provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek  a pátek  26.10.27. 10.2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. 12. 2023 a skončí v úterý  2. 1. 2024, vyučování začne 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  2. 2. 2024. Provoz školky bude omezen. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v době od  12. do 18. 2. 2024.  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek   28. 3. 2024. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí  1. 7. 2024 do neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

 

Informační schůzka pro rodiče

Schůzka rodičů se bude konat

ve čtvrtek 12. října od 17.00 hod.

Program: seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem a náplní výchovně- vzdělávací činnosti ve školním roce 2023/2024, nabídka a diskuze ohledně akcí během školního roku, diskuze, dotazy

Aktuálně

Akce v Mateřské škole „Trojlístek“ 

pátek 10. listopadu od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

 středa 22. listopadu od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

 úterý 28. listopadu od 10.30 hod. – PHOTODIENST -

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (S dětmi se mohou fotit i sourozenci nebo rodiče.)

 středa 29. listopadu od 9.00 hod. - p. Hořák - Zvířata ze záchranné stanice sov a dravců IKAROS

 pondělí 4. prosince od 16.00 hod. – Rozsvícení vánočního stromečku - akce pro děti a rodiče

úterý 5. prosince od 9.00 hod. – Mikulášská besídka

 středa 6. prosince od 9.00 hod. – p. Aleš Paichl - HUDEBNÍ PROGRAM

sobota 9. prosince – VÁNOČNÍ JARMARK

 čtvrtek 14. prosince od 15.45 hod. – VÁNOČNÍ BESÍDKA

 úterý 19. prosince – Krýzovy jesličky v J. Hradci

odjezd v 8.30 hod., návrat do oběda

 

Další akce budou postupně doplňovány.

 

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout